Informasjon om bruk av cookies på lervikur.no

Ved å benytte lervikur.no, aksepterer du at nettstedet benytter cookies. Dette nettstedet er drevet og eies av:

Navn: Lervik Ur AS
Orgnr: 956 966 892
Epost: [email protected]
Telefon: +47 52 70 03 50

Hva er en cookie?

En cookie eller informasjonskapsel er en liten datafil som plasseres i din nettleser for å kunne holde oversikt over hva som skjer under ditt besøk og for å kunne gjenkjenne datamaskinen. Dette er informasjon som er nødvendig for brukeropplevelsen på nettsiden. En cookie er ikke et program og inneholder ikke virus. Du kan lese mer om cookies her: http://en.wikipedia.org/wiki/H…

Nettstedets bruk av cookies

Lervik Ur benytter cookies for å analysere mønstre i bruken og drive nødvendige funksjoner på nettsiden. Funksjoner som er avhengige av cookies for å virke, kan for eksempel være å huske at du er logget inn, hva du har lagt i en handlekurv eller om du er en eksisterende eller ny bruker av nettstedet. 

Dataene som samles inn benyttes for å forbedre nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet basert på brukernes behov og interesser. Data blir som hovedregel ikke delt med tredjepart. Unntak fra dette kan være ved at Lervik Ur får bistand av løsningsleverandører med nødvendig teknisk og faglig bistand for å sikre optimal drift av nettstedet.

De fleste nettlesere er stilt inn på å godta cookies. Hvis du foretrekker, kan du sette din nettleser til å avvise cookies, eller til å kun avvise tredjeparts cookies. Dersom du velger å avvise cookies, risikerer du å miste muligheten til å benytte funksjoner på dette og andre nettsteder som er avhengig av cookies for å levere tjenester eller brukeropplevelse, som for eksempel netthandel og innlogging.

Det følgende er en oversikt over cookies som benyttes på dette nettstedet og hva de brukes til:

Google Analytics

Lervik Ur benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere bruksmønstre og trafikktrender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics, samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn, lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her: http://www.google.com/analytic…

Google Analytics-cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av Google Analytics. Det gjør du her: https://tools.google.com/dlpag…

DoubleClick – Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som gjør det mulig for Lervik Ur å vise målrettede annonser til brukere som har besøkt lervikur.no gjennom nettsider på internett som er del av Googles Display Network. Denne prosessen er også kjent som remarketing og du kan lese mer om dette her: http://en.wikipedia.org/wiki/B…

Lervik Ur benytter remarketing for å vise annonser som vurderes som mer relevante for den enkelte bruker, basert på tidligere interesser på og bruk av lervikur.no. Annonsene vises på nettsteder hvor Lervik Ur annonserer og målrettingen skal bidra til en mer relevant markedsføring for brukeren. I henhold til Google sin personvernpolitikk, samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer i remarketingen. 

Du kan reservere deg mot målrettede Google Display Network annonser her: https://www.google.com/setting…

Visual Web Optimizer

Disse brukes til å forbedre ytelsen og funksjonaliteten til våre websider, men er ikke avgjørende for bruk av sidene.

Rolex seksjon

På vår Rolex-seksjon vil en bygd inn modul fra www.rolex.com lastes inn, og samtlige bruks- og personvernsvilkår for www.rolex.com gjelder da.


Information about the use of cookies on lervikur.no

By using lervikur.no, you accept that the website uses cookies. This website is operated and owned by:

Name: Lervik Ur AS
Orgnr: 956 966 892
Email: [email protected]
Phone: +47 52 70 03 50

What is a cookie?

A cookie is a small piece of data stored in our browser in order to keep track of website activities and recognize computers that have visited the website before. This information is necessary to enable the best user experience of the website. A cookie is not a program and does not contain viruses. You can read more about cookies here: http://en.wikipedia.org/wiki/H…

This websites use of cookies

Lervik Ur uses cookies on the website in order to analyze user behavior and to operate critical website functions. Functions that depend on cookies to operate properly can for example be authentication of login, login status, personal settings and shopping baskets. 

The data collected is used to improve the websites functionality and usability based on the users needs and interests. Data is as a general rule not shared with any third party. Exceptions from this rule could be that a technical solution provider or advisor needs access to the data in order to assist Lervik Ur in ensuring optimal and continued operation of the website.

Most browsers are initially set up to accept cookies. If you prefer, you can set your browser to reject cookies, or to reject third party cookies only. If you reject cookies you may not be able to sign in or use other features on this or other websites that rely on cookies to enable the user experience. 

The following is a list of cookies used on this website and what they are user for:

Google Analytics

Lervik Ur uses the analytics platform Google Analytics to study user behavior and traffic trends on this website. The data collected is used to optimize the user experience and content to better reflect user needs and interests. In compliance with Google Privacy Policy guidelines no information that personally identifies an individual is collected. The data collected is stored on Google servers. You can read more about how Google collects and protects data here: http://www.google.com/analytic…

The Google Analytics cookie is a first-party cookie. The cookie is set to be automatically deleted after 24 months if you do not return to the website. You can reserve yourself against the use Google Analytics cookies here: https://tools.google.com/dlpag…

DoubleClick – Google Display Advertising

The DoubleClick cookie is a third-party cookie that enables Lervik Ur to target users that have visited lervikur.no with customized display advertisements on websites across the internet that are part of the Google Display Network. This process is known as remarketing and you can read more about it here: http://en.wikipedia.org/wiki/B…

Lervik Ur uses remarketing in order to serve ads that are considered more relevant to each user based on their past interests and browsing behavior on lervikur.no. The ads are served to the user on websites where Lervik Ur advertises and the targeting used should contribute to a more relevant marketing for the user. No information that personally identifies an individual is collected or used by the cookie or in the remarketing.

You can opt out of customized Google Display Network ads here: https://www.google.com/setting…

Visual Web Optimizer

These are used to improve the performance and functionality of our web pages, but are not critical to the use of the pages.

Rolex Section

While navigating on the Rolex section of our website, you may interact with an embedded website from www.rolex.com. In such case, Terms of Use, Privacy Notice and Cookies Policy of www.rolex.com are solely applicable.